Szukaj

Regulamin

Regulamin

I. Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

Klient – konsument nabywający Towary Selice w sklepie Selice ; Selice Oliwia Angelika Kuriata, Porzeczkowa 16/6 65-790 Zielona Góra, NIP:9292025387

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep Selice– sklep internetowy prowadzony przez Selice;

Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym Selice.pl;

Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z firmą Selice, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu Selice - określa zasady korzystania ze sklepu Selice, zasady składania zamówień w sklepie Selice.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie. Sklep Selice.pl prowadzony jest przez Selice i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.Selice.pl. Informacje o produktach w sklepie Selice, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Towary w Sklepie Selice.pl są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp. Zdjęcia oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. W związku z tym, iż produkty oferowane przez Selice wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się minimalnie od zdjęć prezentowanych na stronie.

III. Zasady korzystania ze sklepu Selice.pl

Sklep Selice.pl umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet). Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Selice Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Selice.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient Sklepu Selice.pl, zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa Korzystania ze Sklepu Selice.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Selice.pl niezamówionej informacji handlowej, korzystania ze Sklepu Selice.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu Selice.pl, korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Selice.pl do użytku własnego, korzystania ze Sklepu Selice.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu Selice.pl. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczy następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest dokonanie płatności oraz podanie wszystkich niezbędnych danych do wysyłki. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnych w ofercie Sklepu Selice.pl poprzez dodanie ich do „Koszyka”. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Selice.pl w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu Selice.pl oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep Selice.pl oferty nabycia Towarów przez Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. Sklep Selice.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

IV. Dostawa i odbiór

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie internetowym Selice.pl, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Selice.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia w sklepie Selice nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Klient może skorzystać z jednej z dwóch form przedpłaty internetowej: tj. za pomocą serwisu PayU lub zwykłym przelewem internetowym. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Selice. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty. Produkty dostarczane są pod wskazany podczas adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną Goldenpack oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską. Opłaty za dostawę produktów podawane są w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 do 3 dni roboczych od dnia nadania przesyłki. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

V. Sprzedaż, ceny i metody płatności

Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu Selice.pl. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie. Ceny Towarów w sklepie Selice.pl są cenami brutto i podawane są w walucie złoty polski. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Selice umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU. Brak otrzymania płatności na rachunek Selice lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU) w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar. Selice zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie Selice.pl, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu Selice.pl, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie Selice.pl przed dokonaniem ww. zmian.

VI. Gwarancja, reklamacje i zwroty

Wszystkie Towary oferowane w sklepie Selice.pl są nowe i wykonywane ręcznie. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie nabytego Towaru na adres Selice (nieużywanego i czystego, w oryginalnym opakowaniu wraz z metką). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Selice Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę. Selice.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Każda rzecz kupiona w sklepie Selice.pl może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem na adres: Selice ul. Porzeczkowa 16/6, 65-790 Zielona Góra. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep Selice.pl przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Selice wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, Selice.pl zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń, a w szczególności: (uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych), proszony jest o kontakt z Selice. Firma kontaktując się z Klientem poinformuje go o ewentualnych kosztach naprawy. Selice ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

VII. Pozostałe

Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu Selice.pl jest Selice Oliwia Angelika Kuriata ul. Porzeczkowa 16/6 65-790 Zielona Góra.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie Selice.pl są przetwarzane przez Selice.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu Selice.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep. Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie Selice.pl stosuje się prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu Selice.pl. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów. Selice zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu Selice.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu. Selice zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu Selice.pl, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu Selice.pl, jaki również ich modyfikacji. Selice podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu Selice.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Selice nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu Selice.pl spowodowane awarią sieci Internet. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie. Selice informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne na stronie sklepu Selice.pl są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu Selice.pl

Dokonanie transakcji jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem regulaminu i zasad polityki prywatności sporządzonych przez sklep Selice.pl

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów